(Source: religionrage)

(via neotheist)

(via katvondevious-deactivated201303)

2 years ago | 31 notes | atheist catholic meme